Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz,
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
bi’Furni Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“bi’Furni” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, üyelik hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

  • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
  • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
  • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir.

3. İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda bi’Furni olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. bi’Furni tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik
İşlenebilecek Kişisel Veriler İsim-soyisim
İşlenme Amaçları Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Teklif oluşturma hizmetimizin tarafınıza sunulması,
Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, işlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Cep telefon numaranız, Adres bilginiz
İşlenme Amaçları Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim*
Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Cep telefon numaranız
İşlenme Amaçları Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
/kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Kampanya ve daha uygun başka teklif seçeneklerinden haberdar olmak istemeniz halinde iletişim veriniz açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Müşteri işlem bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler İlgilendiğiniz ürünler ve hizmet geçmişi bilginiz
İşlenme Amaçları Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üyelik hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İşlem Güvenliği Bilgileriniz
İşlenebilecek Kişisel Veriler IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz vb.
İşlenme Amaçları Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve Veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel Verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında bi’Furni adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, bi’Furni satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınız ile imzaladığımız sözleşmeler, web sitemizde yer alan iletişim formu ile bizler ile iletişim kurmanız, müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

bi’Furni, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

bi’Furni olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar, tüketici hakem heyeti dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarabilmekteyiz.
Kişisel verileriniz, yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmet şirketleri ile çalışılması sebebiyle yurt dışına aktarılacaktır.

7. İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

i.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
bi’Furni bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:
Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.
ii.Başvuru
Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.
bi’Furni kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
bi’Furni’ye yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, bi’Furni olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz
iii.Şikâyet
bi’Furni’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin bi’Furni tarafından reddedilmesi, bi’Furni tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
iv.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri
İşbu metinde kullanılan bi’Furni ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen bi’Furni Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

bi’Furni TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş
Adres: Hamidiye Mah. Anafartalar Cad. No:5 Bursa/İnegöl
KEP Adresi: [email protected]